د کنفکشنري نړیوال میله ، ایران 2019

موږ تاسو زموږ موقف ته راوبلو.