Projekty Unijne

Tytuł projektu:

Rozwój działalności eksportowej Jar Aromaty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa szansą na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz gospodarki regionu mazowieckiego.

Cel projektu i planowane efekty:

Przedmiotem projektu jest realizacja zadań, które przyczynią się do rozwoju działalności eksportowej Wnioskodawcy.
Działania zaplanowane w projekcie – udział w targach i misjach zagranicznych – przyczynią się do rozpoznania rynków przez Wnioskodawcę, zwiększenia umiędzynarodowienia jego działalności oraz wzrostu przychodów z działalności eksportowej.
Celem spółki jest dalszy rozwój działalności eksportowej i budowa międzynarodowej marki, co przyczyni się także do zwiększenia rozpoznawalności Polski za granicą.
Przygotowana strategia biznesowa w zakresie umiędzynarodowienia działalności potwierdza, że rynki ZEA i Iranu są rynkami, które dadzą duże możliwości rozwojowe. Zrealizowane zadania przyczynią się do pozyskania partnerów zagranicznych i zwiększenia przychodów z eksportu.
Działanie RPO WM 3.2.2 Internacjonalizacja MŚP, Modele biznesowe

Wartość projektu: 261 161,37 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 124 500,25 PLN

 

_______

 

Z przyjemnością informujemy, że nasza Spółka uzyskała dotację na realizację projektu pn.

Opracowanie technologii wytwarzania aromatów spożywczych w formie granulowanej

Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej technologii wytwarzania aromatów spożywczych w formie granulowanej.

Planowane efekty: dzięki realizacji projektu i wdrożeniu technologii firma planuje wprowadzić na rynek nowy produkt skierowany głównie do branży spożywczej: aromat proszkowy w formie granulatu.

Wartość projektu: 228 165,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 148 400,00 PLN

Projekt nr POIR.02.03.02-14-0011/15

Osoba do kontaktu: Damian Niwiński

Projekty Unijne 

Tytuł projektu:

„Dywersyfikacja oferty przedsiębiorstwa Jaskulski Estates poprzez modernizację parku maszynowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (RPO WM), Działanie 1.5.Rozwój przedsiębiorczości.

Cel i planowane efekty:

Głównym celem realizowanego projektu jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Jaskulski Estates zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. W chwili obecnej firma jest jednym z liderów na rynku krajowym, jednak jej strategicznym celem jest dorównywanie i konkurowanie z zagranicznymi koncernami produkującymi aromaty. Dlatego też niezbędne jest udoskonalenie parku maszynowego oraz wdrożenie nowych udoskonalonych produktów, które jakościowo będą przewyższały ofertę zagranicznych producentów.

Beneficjent: JAR AROMATY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Całkowita wartość projektu: 1 463 527,80 zł

Kwota dofinansowania (EFRR i Budżet państwa): 571 132,80 zł

Okres realizacji: 2014-11-03 do 2015-06-30

__________

 

Tytuł projektu

Promocja produktów JAR Aromaty na rynkach Zatoki Perskiej ze szczególnym uwzględnieniem rynku ZEA. 

Cel projektu i planowane efekty:

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności marki produktowej JAR Aromaty na rynkach zagranicznych.

Prowadzić to będzie do pozyskania nowych klientów, zwiększenia sprzedaży, zwiększenia rozpoznawalności, a co za tym idzie także wartości marki. Zostanie to osiągnięte przez udział w targach, misjach gospodarczych i spotkaniach biznesowych z potencjalnymi partnerami zagranicznymi z rejonu Zatoki Perskiej.

Działanie: PO IR 3.3.3 Go to Brand EXPO

Wartość projektu: 78 100.00 PLN 

Wkład Funduszy Europejskich: 46 860.00 PLN