#aromat

 

„Środki aromatyzujące (aromaty)” to produkty:

 • nieprzeznaczone do bezpośredniego spożycia, dodawane do środków spożywczych w celu nadania im aromatu lub smaku lub zmiany ich aromatu lub smaku;
 • wytworzone z produktów lub zawierające produkty z następujących kategorii: substancje aromatyczne, preparaty aromatyczne, środki aromatyzujące z przetworzenia termicznego, środki aromatyzujące dymu wędzarniczego, prekursory środków aromatyzujących lub inne środki aromatyzujące albo ich mieszanki;

(Definicja aromatu wg ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY(WE) NR 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE)

Środki aromatyzujące stosuje się do poprawy lub zmiany zapachu lub smaku środków spożywczych z korzyścią dla konsumenta. Środki aromatyzujące i składniki żywności o właściwościach aromatyzujących powinny być stosowane wyłącznie, gdy spełniają kryteria ustanowione w niniejszym rozporządzeniu. Muszą one być bezpieczne w zastosowaniu, dlatego niektóre środki aromatyzujące powinny zostać poddane ocenie ryzyka, zanim zostaną dopuszczone do użycia w środkach spożywczych. O ile to możliwe, należy zwrócić uwagę na ewentualność wystąpienia w związku z użyciem środków aromatyzujących negatywnych skutków dla grup podatnych na zagrożenia. Aby nie wprowadzać konsumenta w błąd, obecność środków aromatyzujących należy zawsze odpowiednio zaznaczyć na etykiecie. W szczególności środki aromatyzujące nie powinny być stosowane w sposób mogący wprowadzać konsumenta w błąd co do kwestii związanych między innymi z właściwościami, świeżością i jakością użytych składników, z naturalnym charakterem produktu lub procesu produkcyjnego lub z wartością odżywczą produktu. Podczas zatwierdzania środków aromatyzujących należy wziąć pod uwagę także inne czynniki istotne dla rozważanej sprawy, m.in. czynniki społeczne, gospodarcze, etyczne, środowiskowe oraz czynniki związane z tradycją, zasadę ostrożności, a także możliwość przeprowadzania kontroli.

Aromaty pełnią w przemyśle kilka funkcji:

 • kształtowanie cech wpływających na węch i smak
  np. dodatek aromatu waniliowego do babki drożdżowej
 • zwiększenie smakowitości
  np. dodatek aromatu rumowego do masy tortowej
 • nadanie nowych cech
  np. dodatek aromatu jagodowego do nadzienia na bazie owoców aronii
 • przywrócenie cech utraconych podczas procesu technologicznego
  np. dodatek aromatu truskawkowego do wsadu owocowego z truskawek

Stosowanie substancji aromatyzujących w żywności jest regulowane przez rozporządzenia unijne:

 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności Tekst mający znaczenie dla EOG z późniejszymi zmianami
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) z późniejszymi zmianami
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 872/2012 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie przyjęcia wykazu substancji aromatycznych przewidzianego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2232/96, włączenia go do załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 oraz uchylenia rozporządzenia Komisji (WE) nr 1565/2000 i decyzji Komisji 1999/217/WE Tekst mający znaczenie dla EOG z późniejszymi zmianami

Rozporządzenia ściśle określają zakresy stosowania, ogólne warunki stosowania oraz zakazy stosowania środków aromatyzujących lub składników żywności o własnościach aromatyzujących, ogólne wymogi w zakresie etykietowania środków aromatyzujących przeznaczonych i nieprzeznaczonych do sprzedaży konsumentowi końcowemu.

Zgodnie z rozporządzeniem 1334/2008 pojęcie „naturalna substancja aromatyczna”, oznacza substancję aromatyczną otrzymaną w wyniku odpowiednich procesów fizycznych, enzyma-tycznych lub mikrobiologicznych z materiałów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub mi-krobiologicznego, w stanie niezmienionym lub przetworzoną — do spożycia przez ludzi — z zastosowaniem co najmniej jednego tradycyjnego procesu przetwarzania żywności wymie-nionego w załączniku II. Naturalne substancje aromatyczne odpowiadają substancjom natu-ralnie obecnym i zidentyfikowanym w przyrodzie.

Aromaty naturalne w naszej firmie dzieli się na trzy grupy, ze względu na skład, a konkretnie na pochodzenie użytych do ich produkcji surowców. Zaklasyfikowanie aromatu do konkretnej grupy uściśla to, w jaki sposób należy umieścić go w składzie produktu, czy można użyć słowa „naturalny” oraz czy smak np. owocu, jaki aromat ma dodawać można przedstawić w sposób graficzny na etykiecie.

Opracowanie JAR na podstawie:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) z późniejszymi zmianami.

#jakość

W 2022 roku podjęliśmy strategiczną decyzję w zgodzie z oczekiwaniami naszych Klientów, o tym, iż wraz z przeprowadzką do nowej siedziby w Klaudynie pod Warszawą, podwyższymy standard jakości obowiązujący w naszej firmie do uznawanego przez Globalną Inicjatywę Bezpieczeństwa Żywności-GFSI.

W sierpniu 2023 r. został przez nas wybrany system FSSC 22000, którego certyfikacja odbyła się w styczniu i lutym 2024 r.

Z radością ogłaszamy, że obecnie możemy pochwalić się certyfikatem FSSC 22000.

Firma JAR Aromaty posiada certyfikację systemu Halal. W ofercie znajduje się kilkadziesiąt produktów halal.

Posiadany przez nas certyfikat Halal wydawany jest przez Polski Instytut Halal – organizację niezależną, akredytowaną i uznawaną na arenie międzynarodowej.

Informacje o produktach halal można uzyskać od Przedstawiciela Handlowego/Pracownika Działu Obsługi klienta

Istnieje możliwość rozszerzenia oferty halal na życzenie klienta – ustalenia indywidualne.

Firma JAR Aromaty posiada certyfikację koszerności. W ofercie znajduje się kilkadziesiąt produktów koszernych.

Posiadany przez nas certyfikat koszerności wydawany jest przez Naczelnego Rabina Polski- jedyną osobę upoważnioną do wydawania certyfikatów koszerności z ramienia Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich Rzeczpospolitej Polskiej.

Informacje o produktach koszernych można uzyskać od Przedstawiciela Handlowego/Pracownika Działu Obsługi klienta.

Istnieje możliwość rozszerzenia oferty koszer na życzenie klienta- ustalenia indywidualne.

Zgłoszenie reklamacji dotyczącej uszkodzenia w transporcie:

Jeśli na etapie odbioru dostawy stwierdzacie Państwo jej uszkodzenie, powinniście od razu zgłosić ten fakt kurierowi dostarczającemu towar.

Informacja o rozmiarach zniszczenia powinna się znaleźć w protokole dostawy. Odpowiedzialność za uszkodzenie towaru podczas dostawy spoczywa na przewoźniku.

Dobrą praktyką jest sporządzenie dokumentacji fotograficznej dostawy.

Zgłoszenie reklamacji ilościowej lub jakościowej:

Jeśli stwierdzicie Państwo, że ilość produktu (reklamacja ilościowa) albo jakość produktu (reklamacja jakościowa) w dostawie jest niewłaściwa, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu.

Nie posiadamy specjalnego formularza zgłoszenia reklamacji, wystarczy wiadomość e-mail do Przedstawiciela Handlowego/Pracownika Działu Obsługi Klienta zawierająca podstawowe informacje tj.: nazwa produktu, ilość, partia reklamowanego produktu oraz opis niezgodności. Zalecane jest załączenie również zdjęć.

Rozpatrzenie reklamacji:

Informację o rozpoczęciu postępowania dostaniesz od nas do 7 dni roboczych. Czas zakończenia rozpatrywania reklamacji będzie zależny od jej złożoności.

Staramy się jak najszybciej wrócić z informacją zwrotną. Monitorujemy wszystkie reklamacje i podejmiemy działania naprawcze w celu wyeliminowania przyczyny w przyszłości.